Korisničko ime / Nome utente
*
Lozinka / Password
*
Ponovljena lozinka / Ripetere la password
*
E-pošta / Indirizzo di posta elettronica
*
Tip osobe / Tipo di persona
*
OIB
*
Matični broj / Codice anagrafico
*
Naziv predlagatelja / Nome del proponente
*
Ulica i kućni broj / Indirizzo e numero civico
*
Mjesto / Luogo
*
Telefon / Telefono
*
Telefaks / Fax
Internet adresa / Sito internet
Broj računa (IBAN) /Numero conto (IBAN)
BIC (SWIFT)
Ime i prezime ovlaštene osobe / Nome e cognome del legale rappresentante
*
Funkcija ovlaštene osobe / Funzione del legale rappresentante
*
Status predlagatelja / Status del proponente
Djelatnost predlagatelja / Attività del proponente
*
NAPOMENA: U polja vzana uz podatke o prostoru i ukupno ostvarenim prihodima, a koja nisu primjenljiva unijeti „0“

* Pripazite na velika i mala slova / Attenzione a maiuscole e minuscole

Upute / Indicazioni | Prijava pogreške / Denuncia errori
© Istarska županija – Regione Istriana. Sva prava pridržana / Tutti i diritti riservati.